Sociálny grant

Darujte na: SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 221

Slovenská katolícka charita vyhlasuje pri príležitosti 12. ročníka Zbierky školských pomôcok sociálny grant na podporu školákov, ktorí sa nemohli počas pandémie vzdelávať. Spoločne pomôžeme talentovaným žiakom dobehnúť zameškaný školský rok, pošleme deti na krúžok a zabezpečíme školské poplatky.

Spolu podporíme:

CESTA DO ŠKOLY
– Peniaze na ročenku na autobus alebo vlak

ŠKOLSKÉ POMOCKY
– Úbor na telocvik (deti sa hanbia za to, ako chodia oblečené na telocvik, spolužiaci sa im vysmievajú za to, čo majú na sebe)
– Učebnice, pracovné zošity, ktoré musia rodičia deťom dokupovať- technické pomôcky
– PC a príslušenstvo

ROZVOJ TALENTU
a) jazykového talentu – učebnice, slovníky, jazykový kurz
b) umeleckého talentu – ročný poplatok za ZUŠ
c) športového talentu – úhrada tréningov pre nadaného športovca

DOUČOVANIE – prevencia pred prepadnutím, resp. opakovaním ročníka. Ak má dieťa nedostatky z nejakého predmetu, často si môže zaplatiť doučovanie aj u vlastného učiteľa v popoludňajších hodinách

ŠKOLSKÉ VÝLETY – škola v prírode – vzdelávacie výlety a exkurzie

ŠKOLNÉ A INÉ POPLATKY
– poplatok na ZRPŠ
– mesačný poplatok na školu
– družina
– obedy – napriek tomu, že obedy sú zadarmo, platí sa spracovateľský poplatok, čo je cca 15 eur za mesiac, presná výška záleží na škole